Giá: 450,000 VNĐ

ENG01- ONLINE BẢN QUYỀN + HỖ TRỢ HỌC

 • Khóa học ONLINE & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
 • Học sinh 16
 • Thời gian 12 THÁNG
Giá: 999,000 VNĐ

ENG02- HỌC TRỰC TIẾP ONLINE GVNN + THAM GIA DÃ NGOẠI HÀNG THÁNG

 • Khóa học ONLINE+OFFLINE FIX
 • Học sinh 4-7
 • Thời gian 06 THÁNG
Giá: 4,980,000 VNĐ

ENG03- ONLINE + OFFLINE+ SINGAPORE 1 TUẦN

 • Khóa học ONLINE+OFFLINE FIX+1 WEEK THỰC TẾ SINGAPORE
 • Học sinh
 • Thời gian 12 THÁNG
Giá: 398,000 VNĐ

ENG-LINKS _GOLD- GIÁO VIÊN TRỢ GIẢNG CHO TRƯỜNG HỌC + GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ENG01

 • Khóa học ONLINE+ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN CHÍNH+ CÁ NHÂN HÓA LỘ TRÌNH HỌC
 • Học sinh 36
 • Thời gian